Ban Xia Xie Xin Tang 半夏瀉心湯

痞者,痞塞不通,上下不能交泰之謂。心下即是胃脘,屬脾胃病變。脾胃居中焦,為氣機升降之樞紐,今中氣虛弱,寒熱互結,遂成痞證。脾為陰臟,其氣主升,胃為陽腑,其氣主降,中氣既傷,升降失常,故上見嘔吐,下則腸鳴下利。本方證病機較為複雜,既有寒熱錯雜,又有虛實相兼,以致中焦失和,升降失常。治當調其寒熱,益氣和胃,散結除痞。

半夏瀉心配連芩,幹薑棗草人參行

辛苦甘溫消虛痞,治在調陽與和陰。

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s